Kvalitetspolitik

LAKspecialisten A/S skal levere produkter/ydelser til tiden og med en tilfredsstillende, ensartet kvalitet, således at samarbejdspartnerens og slutkundens krav og forventninger til enhver tid opfyldes.

Kvalitetsniveauet fastlægges og forbedres løbende med udgangspunkt i samarbejdspartnerens og slutkundes behov, gældende EU-regler, dansk lovgivning, FAI’s standarder og normer samt kvalitetsstyringsreglerne inden for KS2000/ISO 9001.

Målsætninger for kvaliteten

LAKspecialisten A/S vil:

 • Fastsætte individuelle mål for kvalitetsarbejdet
 • Sikre, at vi kun lover vore samarbejdspartnere og kunder, hvad vi forventer at kunne overholde
 • Sikre optimal afhjælpning i tilfælde, hvor kundens krav og forventninger ikke kan/vil kunne efterleves samt sikre, at årsagen findes og fjernes, så afvigelsen ikke gentages
 • Kommunikere med samarbejdspartneren og kunden om forhold, der er relevante for samhandelsforholdet
 • Sikre, at den enkelte medarbejder leverer produkter, der opfylder de fastlagte kvalitetskrav
 • Sikre intern og ekstern kommunikation omkring kvalitetsarbejdet

Miljøpolitik

LAKspecialisten A/S skal løbende arbejde for at forbedre miljøforholdene internt i virksomheden såvel som eksternt. Formålet er at opnå målbare reduktioner i negative påvirkninger på miljøet.

Dette sker gennem individuelt ansvar på værkstedet, og gennem et miljøledelsessystem. LAKspecialisten A/S skal bruge, og løbende vedligeholde, et dokumenteret miljøledelsessystem i henhold til kravene i ISO 1401 (miljø) som et ledelsesværktøj på linje med et kvalitetsstyringssystem og andre administrative rutiner.

LAKspecialisten A/S vil sikre overholdelse af lovmæssige krav og andre bestemmelser.

Målsætninger for miljø

LAKspecialisten A/S vil gøre følgende inden for disse områder:

 • Energi: I samarbejde med energirådgivere og medarbejde arbejde på at nedbringe forbruget af elektricitet og varme.
 • Hjælpemidler: I samarbejde med leverandører og medarbejdere arbejde med at finde og indføre hjælpemidler i driften, der giver anledning til mindst mulig miljøpåvirkning under anvendelse og bortskaffelse.
 • Affald: Forbedre sortering, opbevaring, genbrug og bortskaffelse af alle restprodukter.
 • Myndigheder og organisationer: Samarbejde med kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, Arbejdstilsynet og FAI om overholdelse af lovkrav og andre bestemmelser, som LAKspecialisten A/S er underlagt, samt samarbejde med dem i spørgsmål om virksomhedens miljøforhold, herunder planlagte tiltag.
 • Kommunikation: Synliggøre miljøpolitik og miljømålsætninger for samarbejdspartnere, kunder og andre interesserede.